Zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie transmisji wydarzenia organizowanego przez Akademię Policji w Szczytnie
(m.in. konferencji, webinarium, szkoleniu)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych APwSz jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie - adres korespondencyjny ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
  do IOD w APwSz należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez APwSz.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą ponieważ zgłosili się Państwo do udziału
  w wydarzeniu organizowanym przez Akademię Policji w Szczytnie (m.in. konferencji, webinarium, szkoleniu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO z uwagi, iż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w ww. konferencji.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: (jeśli istnieje) współorganizatorowi konferencji, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmom wspierającym APwSz w obsłudze teleinformatycznej na podstawie zawartych umów oraz odbiorcom dzieła wydanego po konferencji.
 6. Dodatkowo informujemy, że w serwisie wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, mapy Google Maps, YouTube. Właściciele ww. portali społecznościowych są odrębnymi administratorami danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tych portalach znajdą państwo ich stronach internetowych.     
 7. Państwa dane osobowe podczas trwania przedmiotowego wydarzenia będą przetwarzane przez system strumieniowania video, który jest administrowany przez firmę nadaje.com lub przez serwis YouTube czy Microsoft Teams.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania celu, dla którego dane są przetwarzane tj. 3 miesiące od dnia odbycia się konferencji. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 9. Osoba do, której dane należą ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/
 12. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Informacje dotyczące rejestrowania oraz upubliczniania wizerunku uczestników wydarzenia

Zwracamy uwagę, że w trakcie uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Akademię Policji w Szczytnie (m.in. konferencji, webinarium, szkoleniu), mogą Państwo udostępniać swój wizerunek. Przystąpienie przez Państwa do przedmiotowego wydarzenia będzie traktowane przez Organizatora jednoznacznie z wyrażeniem zgody na bezpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w ramach działalności statutowej Akademię Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno, Państwa wizerunku, głosu, wypowiedzi zarejestrowanych w trakcie wydarzenia. 

Wyrażenie zgody oznacza w szczególności, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas powyższego wydarzenia mogą zostać wykorzystane w publikacjach wydawanych przez Organizatora, umieszczone na stronach internetowych Organizatora lub innych przez nich zarządzanych a także w innych materiałach rozpowszechnianych za pomocą wizji bądź fonii w przestani publicznej w tym mediach społecznościowych. 

W związku z powyższym, są Państwo świadomi, że zrzekają się wszelkich roszczeń majątkowych z tytułu utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechniania swojego wizerunku, głosu, wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.

W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym samym utrwaleniu swojego wizerunku.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  

Szanowni Państwo  Inspektorem Ochrony Danych APwSz jest Łukasz Stępień można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez APwSz poprzez e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.