Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniu 19 lutego 2021 roku organizował międzynarodową konferencję naukową on-line: „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”.

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Celem konferencji była dyskusja nad wpływem pandemii COVID-19 na realizację zadań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz skupienie się na tematyce nowych tendencji, obszarów, przejawów i form przestępczości.

Nowe wyzwania, przed którymi stanęły organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości stały się przyczynkiem do zintensyfikowanych działań na rzecz optymalizacji rozwiązań normatywnych, proceduralnych i taktycznych. Dlatego tematem dyskursu naukowego będą nie tylko zagadnienia nowych lub znacznie zmienionych form przestępczości i płaszczyzn ich występowania, ale również propozycje rozwiązań problemów, wdrażania nowych przepisów, regulaminów, wydawania nowych wytycznych postępowania Policji i organów ścigania. Już teraz konieczne jest spojrzenie na problem następstw pandemii z perspektywy przewidywania skutków i planowania zapobiegawczych działań wieloletnich na kwestie podejmowania skutecznych działań zapobiegawczych i represyjnych wobec sprawców przestępstw, których pojawienie się czy intensyfikacja występowania jest lub będzie następstwem pandemii.

Konferencja planowana jest we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz przedstawicielami University in Leicester (Wielka Brytania); Centre for law Enforcement & Public Health, (Australia); Bussiness & International Affair (Francja); Kele University (Wielka Brytania); University in Nebrasca (USA); Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sofia (Bułgaria); Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wśród zaproszonych do udziału w konferencji gości znaleźli się znamienici przedstawiciele świata naukowego z Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Australii, Francji, Bułgarii oraz Ukrainy. Swoim udziałem zaszczycą nas nie tylko naukowcy, ale również praktycy i eksperci reprezentujący organy ścigania i organizacje pozarządowe z kraju i ze świata.

Udział w konferencji był:
bezpłatny, bierny, bez zgłoszenia tekstu do publikacji

LUB

bezpłatny, bierny z możliwością zgłoszenia tekstu do publikacji w wydawnictwie Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
(W terminie późniejszym przesłane zostaną wstępne informacje dotyczące wymagań edytorskich i procedury wydawniczej kwalifikującej tekst  do druku.
Organizator zastrzega sobie, że każdy przekazany tekst do publikacji może zostać niezaakceptowany na każdym etapie bez podawania przyczyny i nieprocedowany w dalszych pracach redakcyjno-wydawniczych.)

17 lutego 2021 r. o godz. 16.00 upłynął termin rejestracji do udziału w konferencji!