Termin: 6-7 kwietnia 2022 r.

Miejsce: on-line

Patronat honorowy nad konferencją objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://www.gov.pl/web/mswia

Cel konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana w ramach projektu pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?" nr DNK/SP/513305/2021 współfinansowanego  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (program „Doskonała nauka” w zakresie wsparcia konferencji naukowych).

W ramach konferencji odbędzie się debata i prezentacja osiągnięć naukowych uczelni wyższych oraz szkół o profilu policyjnym, które brały udział w ww. badaniach naukowych. Ponadto nastąpi wymiana doświadczeń, bank dobrych praktyk w sytuacji radzenia sobie z funkcjonowaniem szkolnictwa w dobie pandemii.

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która zainicjowała wspólną realizację ww. badań naukowych, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w trakcie trwania konferencji. Współorganizatorami przedsięwzięcia będą uczelnie krajowe i zagraniczne.

Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.
Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Panele tematyczne:

  1. Prezentacja wyników badań dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w dobie pandemii.
  2. Prezentacja wyników badań dotyczących zaplecza logistyczno-administracyjnego w dobie pandemii.
  3. Efekty kształcenia realizowane w formie nauczania zdalnego lub hybrydowego w dobie pandemii w ocenie nauczycieli.
  4. Przyszłość post-pandemiczna – rekomendacje, dobre praktyki.

 


 
Scientific conference COVID-19 AND THE FUNCTIONING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND POLICE SCHOOLS. WHERE WE ARE HEADING?
 
Conference dates: 6-7 April 2022.
 
The conference is organized under honorary patronage of the Minister of the Interior and Administration, Mr. Mariusz Kamiński, the Ministry of the Interior and Administration

Logotyp MSWiA

Conference’s objective: International scientific conference organized within the framework of the project entitled "Covid-19 and the functioning of higher education institutions and police schools. Where are we heading?" No. DNK/SP/513305/2021, co-financed by the Ministry of Education and Science (the "Excellent Science" programme for support of scientific conferences).

The conference will include a debate and presentation of scientific achievements of higher education institutions and police schools that participated in the above mentioned scientific research. In addition, there will be an exchange of experience, a bank of good practices in the situation of coping with the functioning of education in the era of the pandemic.

The organizer of the conference is the Police Academy in Szczytno, which initiated the joint implementation of the above mentioned scientific research, and their results will be presented during the conference. The undertaking will be co-organized by domestic and foreign institutions of higher education.

Panels:

  1. Presentation of research findings on the organization of the teaching process in the era of the pandemic.
  2. Presentation of research findings on logistics and administrative facilities in the era of the pandemic.
  3. Learning outcomes implemented through distance or hybrid teaching in the pandemic era as assessed by teachers.
  4. Post-pandemic future – recommendations, good practices.

Opis powyżej