Projekt nr DNK/SP/549200/2022 realizowany i współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doskonała nauka” Logotyp

Patronat honorowy nad konferencją objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://www.gov.pl/web/mswia

Termin i miejsce: 25-26 maja 2023 r., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Aula im. W. Stasiaka (Biblioteka)

Organizator:  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Forma udziału w konferencji: hybrydowa (udział osobisty lub on-line)

Program konferencji

Komitet honorowy:

 • gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji,
 • insp. dr Aneta Pawlińska – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
 • dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk – Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”,
 • prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk – Prezes Zarządu Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Eurregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komitet naukowy:

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego: insp. dr Andrzej Żyliński – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego: dr hab. Agata Tyburska – kierownik projektu pt. „Nauka na rzecz bezpieczeństwa. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Członkowie:

 • insp. prof. Roman Ihorovych Blahuta – Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy,
 • Philippe Puginier – Komendant Centrum Badań Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or, Francja,
 • insp. dr David Dlouhý – Rektor Akademii Policji Republiki Czeskiej w Pradze,
 • prof. dr hab. Lucia Kurilovská – Rektor Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie,
 • insp. Mariks Petrušins – Dyrektor Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej w Rezekne, Łotwa,
 • insp. dr  Bence MÉSZÁROS- Prodziekan ds. Akademickich i Międzynarodowych, Uniwersytet Służb Publicznych, Węgry,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
 • prof. dr hab. Mirosław Minkina – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski – Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • Sławomir Adamiec - Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego Instytutu Prawa Wydziału Prawa w Warszawie SWPS Uniwersytetu  Humanistycznospołecznego,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański- Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Politechniki Gdańskiej,
 • prof. dr hab. Robert Olkiewicz - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Jarosław Struniawski – prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Jarosław Truchan – prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego: insp. dr Andrzej Żyliński: Zastępca Komendanta – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

Członkowie:

 • insp. Agnieszka Leśniewska,
 • dr hab. Agata Tyburska,
 • mł. insp. dr Agnieszka Choromańska,
 • mł. insp. dr Monika Porwisz,
 • mł. insp. dr Ewa Kuczyńska,
 • mł. insp. dr Beata Bekulard,
 • mł. insp. dr Michał Bukowski
 • podinsp. dr Piotr Gawroński,
 • nadkom. dr Adam Płaczek;
 • mł. insp. Monika Florczuk,
 • mł. insp. Adam Boguszewski,
 • podinsp. Mariola Bil,
 • podinsp. Grzegorz Sieńczewski,
 • Arleta Stefanowicz-Szydlik,
 • Małgorzata Książek,
 • Iza Budny.

Patronat medialny:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (na liście MEiN)

Czasopismo naukowe „Internal Security” (70 pkt. MEiN)

„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” (20 pkt. MEiN)

„Gazeta Policyjna”

 „Journal of Modern Science” (100 pkt. MEiN)

Cel konferencji - zaprezentowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych przez zespoły badawcze uczelni, instytuty naukowe, instytuty badawcze, a także inne podmioty prowadzące badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotnym elementem konferencji będzie możliwość upowszechnienia wyników badań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa oraz dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.

Obszary tematyczne konferencji:

 1. Wykorzystanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo, otoczenie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej.
 2. Obszary tematyczne przyszłych projektów finansowanych ze środków UE z uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa - możliwości pozyskania środków finansowych na realizację badań naukowych i prac rozwojowych z funduszy UE oraz i ich wydatkowania i rozliczania.
 3. Dobre praktyki oraz wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa oraz pozyskiwania partnerów na rzecz realizacji projektów unijnych przez uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.

Kontakt: Biuro konferencji:

Koordynator biura: mł. insp. dr Ewa Kuczyńska tel. 47 733 5840,
nadkom. dr Jarosław Sikora : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 47 733 53 97,
dr Justyna Jurczak: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 47 733 55 67,
podkom. Anna Waśniewska: e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 47 733 54 79.

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

Termin zgłoszenia: do dnia 11.05.2023 r. godz. 16:00

Rejestracja została zakończona

 

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

Uczestnicy konferencji - po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów - będą mogli opublikować przygotowane referaty w czasopismach naukowych: „Przegląd Policyjny” (70 pkt.), „Internal Security” (70 pkt.), „Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych Policji” (20 pkt.) lub też w publikacji zwartej wydanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (20 pkt.). O miejscu publikacji materiałów zdecyduje Komitet Naukowy konferencji.

Termin złożenia materiału do publikacji:  do 20 maja 2023 r., e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje dotyczące wymagań redakcyjnych przygotowanych artykułów przeznaczonych do publikacji znajdują się na stronach:

„Internal Security”: https://internalsecurity.wspol.eu/resources/html/cms/MAINPAGE

„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”: https://www.wspol.edu.pl/kwartalnikpolicja/

„Przegląd Policyjny”: https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/cms/MAINPAGE

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

W ramach przedsięwzięcia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaplanowała także konkurs na prace badawcze lub badawczo-rozwojowe mające szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń.

Link do regulaminu konkursu

Link do karty zgłoszenia

Link do klauzuli informacyjnej

Termin zgłoszenia do konkursu upływa 5 maja 2023 r.

Adresaci konferencji:

 • Pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni wyższych i instytutów badawczych, którzy byli zaangażowani bądź prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.
 • Eksperci merytoryczni oceniający wnioski aplikacyjne finansowane ze źródeł zewnętrznych.
 • Pracownicy uczelni wyższych planujących włączenie się w prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa.
 • Przedstawiciele instytucji pośredniczący i zarządzających w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
 • Krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy oraz inne podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi: 185,76 zł  (obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji oraz uroczysta kolacja). Organizator nie zapewnia noclegów. Proponuje się skorzystanie z bazy noclegowej na terenie Szczytna i okolic:

https://hotelkrystyna.pl/pl;

https://naturamazur.pl/;

https://www.grota.info.pl/;

https://hotelikmaria.pl/.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Kwota dofinansowania projektu z MEiN: 46 374,90 zł

Wkład własny: 22 412,00 zł

Całkowita wartość: 68 786,90 zł