Termin: 29 czerwca 2023 r. –  godz. 10.00 – 15.00, forma hybrydowa

Miejsce: Biblioteka WSPol, sala 223

PROGRAM KONFERENCJI - pobierz

Cel konferencji:
Rozważania naukowo-praktyczne na temat współdziałania służb podległych MSWiA oraz innych służb współpracujących z nimi, w celu zapewnieniu porządku publicznego. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych rozwiązań organizacyjnych w systemach zarządzania jednostek mundurowych  oraz pracowników służby cywilnej podległej lub nadzorowanej przez organy administracji publicznej i samorządowej. Rozważania naukowe na temat obecnej sytuacji prezentowane będą w oparciu o doświadczenia empiryczne praktyków zaangażowanych w proces realizacji zadań na stanowiskach kierowania usytuowanych na różnych poziomach koordynacji działań. Ważnym elementem konferencji będzie prezentacja nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w procesie dydaktycznym przygotowującym kadry do realizacji zadań na stanowiskach kierowania KGP, KWP, KSP.

Prezentowane kwestie na temat związany z konferencją oraz dyskusja wokół nich dotyczyć będą także współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.

Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, we współpracy z Głównym Sztabem Policji KGP oraz Biurem Ruchu Drogowego KGP.

Obszary - tematyka konferencji: 

  1. Stanowiska kierowania i ich funkcjonowanie.
  2. Centra Powiadamiania Ratunkowego.
  3. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i ścigania czynów zabronionych.
  4. Przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników do realizacji zadań na stanowiskach kierowania.

 

Plakat