Międzynarodowa konferencja naukowa na temat:
EDUKACJA W PANDEMII. NOWE ZJAWISKA, ZAGROŻENIA I SZANSE. PERSPEKTYWA EDUKACJI (NIE TYLKO) SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

Patronat honorowy nad konferencją objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://www.gov.pl/web/mswia

Godło Polski oraz napis Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Termin konferencji: 3 marca 2021 roku

Udział w konferencji jest:
bezpłatny, bierny, bez zgłoszenia tekstu do publikacji

LUB

bezpłatny, bierny z możliwością zgłoszenia tekstu do publikacji w wydawnictwie Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
(W terminie późniejszym przesłane zostaną wstępne informacje dotyczące wymagań edytorskich i procedury wydawniczej kwalifikującej tekst do druku.
Organizator zastrzega sobie, że każdy przekazany tekst do publikacji może zostać niezaakceptowany na każdym etapie bez podawania przyczyny i nieprocedowany w dalszych pracach redakcyjno-wydawniczych.)

Językiem konferencji „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych” będzie język polski.
Dostarczone materiały, prezentacje lub główne tezy wystąpień prelegentów zostaną wcześniej przetłumaczone na rzecz konferencji na język polski i język angielski.
Wystąpienia konferencyjne zagranicznych prelegentów tłumaczone będą za pomocą funkcji tłumaczenia Microsoft Teams z języka angielskiego na inne języki, w tym na język polski.

 

Mając na uwadze ograniczone możliwości rejestracji osób chętnych do uczestnictwa w konferencji, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem informujemy, iż termin zgłoszeń upłynął o godz. 20.00 w dniu 26.02.2021.

 

Cel konferencji:
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stała się jedną z zasadniczych zmiennych kształtujących różne wymiary egzystencji człowieka we współczesnym świecie. Wydaje się, że jej wpływ na wszystkie sfery życia człowieka jest oczywisty i niepodważalny. Skutki jej odziaływania zauważa się w strukturze, dynamice, wielkości czy rodzaju zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Dostrzegane są jej następstwa w obszarze społecznym, prawnym, edukacyjnym i kulturowym. Część z nich ma charakter strukturalny, część proceduralny, a jeszcze inne – systemowy lub aksjologiczny. Niektóre z nich mają wymiar instytucjonalny, inne nieformalny.

Człowiek w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, będącej skutkiem trwającej i – jak się wydaje – przedłużającej się pandemii, aby sprostać oczekiwaniom różnorodnych środowisk, w tym społecznych czy zawodowych, mając także wobec nich różne zobowiązania, znalazł się w sytuacji wyjątkowo trudnej. Ów dyskomfort i niepewność to powody rozwijania przez niego kompetencji adaptacyjnych, w tym umiejętności funkcjonowania w nowych warunkach w ramach określonych i również zmieniających się funkcji, ról czy zadań.

Jedną z tych przestrzeni, w której wymaga się od jednostki lub grupy społecznej większego wysiłku adaptacyjnego i akomodacyjnego jest przestrzeń edukacyjna. Od kilku miesięcy podlega ona dynamicznym przeobrażeniom przy podmiotowym sprawstwie człowieka. Pojawiają się jej nowe formy, ale również nowe zagrożenia i nie zawsze pozytywne następstwa. Zauważa się dynamiczny rozwój edukacji on-line.

Wydaje się, że w dobie pandemii działalność edukacyjna bez względu na podmiot oddziaływania konfrontowała się w pierwszej fazie z wieloma ograniczeniami, później z niepewnością, aby następnie przejść do etapu podjęcia trudu wdrażania zmiany koniecznej dla utrzymania lub podniesienia sprawności realizowanych oddziaływań czy procesów, np. nauczania, wychowania czy szkolenia.

 

Obszary /tematyka konferencji:

  • Zmiana(y) w edukacji jako następstwo sytuacji pandemicznej;
  • Przestrzeń on-line jako nowa kategoria środowiska dydaktycznego i wychowawczego;
  • Szkolnictwo służb państwowych w obliczu zagrożenia epidemicznego;
  • Nauczyciel w (nowej) rzeczywistości on-line;
  • Zjawiska psychologiczne w edukacji on-line;
  • Bezpieczeństwo w elektronicznej przestrzeni edukacyjnej.

 

Planowani współorganizatorzy:

  • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy;
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - Rembertowie;
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.